DISCLAIMER GEBRUIKSVOORWAARDEN WEBSITE

WANNEER IN DEZE DISCLAIMER VERWEZEN WORDT NAAR DYLS, WORDT VERWEZEN NAAR DYLS NV, MET MAATSCHAPPELIJKE ZETEL TE 3000 LEUVEN, NAAMSESTRAAT 37 EN INGESCHREVEN IN DE KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN MET ONDERNEMINGSNUMMER 0877.573.054, RPR LEUVEN, ALSOOK NAAR ELKE MET DYLS NV VERBONDEN EN/OF AANVERWANTE VENNOOTSCHAP (DE “ONDERNEMING”).

De Website behoort toe aan Dyls. Het gebruik van de website www.dyls.be (de “Website”) is onderworpen aan de hierna opgenomen gebruiksvoorwaarden. Het gebruik van de website geldt als aanvaarding van deze voorwaarden. Deze laatste kunnen worden gewijzigd: de toepasselijke voorwaarden zijn die welke gelden op het ogenblik van elke verbinding. Dyls vraagt de bezoeker de gebruiksvoorwaarden voorafgaandelijk aan ieder nieuw gebruik na te lezen.

1. GEBRUIK VAN DE WEBSITE

Dyls besteedt veel aandacht aan de Website. Ondanks deze inspanningen kan Dyls niet garanderen dat de informatie op de Website volledig juist, nauwkeurig en actueel is. Deze gegevens kunnen enkel worden gebruikt als algemene informatie. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies of equivalent daarvan aan de gebruiker worden beschouwd.

Alle prijzen, afmetingen, plannen, tekeningen, beelden en beschrijvingen op deze Website zijn louter indicatief. Materialen, indelingen en uitvoeringsdetails kunnen steeds wijzigen. De informatie op deze website is geen aanbod en evenmin een uitnodiging tot aankoop zoals omschreven in het Wetboek van Economisch Recht.

Dyls kan niet aansprakelijk gesteld worden voor (on)rechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de Website of op basis van via de Website ter beschikking gestelde informatie. De Website kan bestanden van derden of hyperlinks of andere verwijzingen naar websites van derden bevatten. Dyls is in geen geval aansprakelijk voor de informatie op welke wijze dan ook aangeboden op deze websites, noch, zonder enige beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker. Het plaatsen van linken naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een goedkeuring van de inhoud ervan.

Voorts houdt Dyls zich het recht voor om de inhoud van de Website op elk ogenblik aan te passen, te wijzigen of aan te vullen.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de Website ter beschikking wordt gesteld, kan u ons contacteren via info@dyls.be.

2. INTELLECTUELE EIGENDOM

Dyls bezit de exclusieve auteursrechten van deze Website. Het gebruik van de Website verleent de gebruiker geen enkel intellectueel eigendomsrecht. De inhoud van de Website en de ter beschikking gestelde informatie behoren tot de exclusieve intellectuele eigendom van Dyls.

De informatie die op de Website kan worden geraadpleegd, de vormgeving, de teksten, tekeningen, foto’s, gegevens, logo’s, merken en andere elementen die worden weergegeven, zijn beschermd door het merkenrecht en/of het auteursrecht en/of andere geldende voorschriften, en mogen niet worden gereproduceerd in welke vorm en met welk middel dan ook. Het is dus niet toegestaan om de Website op welke manier of op welke drager dan ook geheel of gedeeltelijk te kopiëren, aan te passen, te verkopen, te verhuren, mee te delen of hiervan afgeleide werken te creëren zonder de voorafgaandelijke uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de titularis van de auteursrechten. Elke inbreuk zal aanleiding geven tot rechtsvervolging.

3. BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

Dyls neemt haar verplichtingen inzake privacy en gegevensbescherming ernstig. Voor meer informatie kan u de Data Protection Notice consulteren op de website.

4. COOKIES

De Website kan gebruik maken van cookies, die het mogelijk maken om informatie op te slaan om het gebruik van de Website te vereenvoudigen. Het gebruik van cookies kunt u in uw browser beheren en/of uitschakelen. In dit laatste geval kan uw bezoek echter minder vlot verlopen. Het aanvaarden van cookies, via uw browser, kan daarnaast noodzakelijk zijn om delen van de Website te bereiken die de identificatie van de gebruiker vereisen. Voor meer informatie kan u onze cookieverklaring consulteren, via de volgende link: www.dyls.be/gdpr/cookieverklaring.pdf.

5. EMAIL DISCLAIMER

Dit e-mail bericht wordt verstuurd vanuit en namens Dyls. Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met onze privacyverklaring die u kan raadplegen via volgende link *. De informatie verzonden in deze e-mail evenals de eventuele bijlagen, zijn uitsluitend bestemd voor de persoon of de entiteit waaraan zij geadresseerd zijn en de inhoud ervan is vertrouwelijk. Indien u deze e-mail ten onrechte ontvangen zou hebben, vragen wij u dit onmiddellijk te melden aan de verzender ervan en het bericht vervolgens te verwijderen. Indien u niet de bestemmeling bent van deze e-mail, is het u niet toegelaten dit bericht of de inhoud ervan openbaar te maken, te verspreiden, te kopiëren of te wijzigen. Dyls staat niet in voor de juiste, volledige en tijdige overbrenging van deze e-mail. Dyls doet al het mogelijke om virussen in haar e-mails te vermijden. Indien ondanks haar inspanningen een verstuurde e-mail toch een virus of schadelijke bijlage bevat, kan Dyls niet verantwoordelijk gesteld worden.

6. ALLERLEI

Indien een clausule van deze gebruiksvoorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig of ontoepasselijk zou worden verklaard, zal zij als niet geschreven worden beschouwd en zullen alle andere bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden volledig geldig en toepasselijk blijven.

7. BELGISCH RECHT

Uw toegang tot, bezoek of gebruik van de Website en deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van Dyls bevoegd.

 

Laatste wijziging 23 september 2020